Adatkezelő
ZED STORE KFT.
Cím: 1106 Budapest, Porcelán utca 3-9.
E-mail: zed[kukac]zedstore.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-194005
Adószám: 14535536-2-42
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-124418
Képviselő: Surman Edina, ügyvezető

(továbbiakban mint Adatkezelő)

 

Adatvédelmi irányelvek
• Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeli;
• Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, azokat a célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezeli;
• Adatkezelő által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából relevánsak, és csak a szükségesre korlátozódnak;
• Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.
• Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy azok csak a kezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
• Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Jogi hivatkozások

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió rendeletében (GDPR) meghatározott elvárásoknak.
Az Érintettek előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011.ávi CXII törvény is előírja.
Az adatvédelmi tájékoztató elérhető az Adatkezelő www.koltoztetestarolas.hu weboldalán. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor megváltoztassa, természetesen az érintettek időben történő értesítése mellett.

 

Alapfogalmak

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

Az alapfogalmak megtekinthetők az adatvédelmi hatóság oldalán is.
https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

 

A személyes adatok birtokba vétele

Személyes adatok érdeklődés, megrendelés, illetve szolgáltatás nyújtása során kerülnek az Adatkezelelő birtokába.

 

Az érdeklődéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az érdeklődő, illetve ajánlatot kérő Érintett személyi adatait az általa várt válasz, illetve ajánlat eljuttatásához használja az Adatkezelő. Ezt követően pedig azért őrzi, hogy azonosíthassa az Érintettet, ha az reagál az ajánlatára, és tarthassa a kapcsolatot addig, amíg érdeklődőből vevővé konvertálja.

A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, telefonszám, illetve az érdeklődés tárgyát képező további adatok.

Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

A megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Írásban felvett megrendelések a számla mellékletét képezik, ezért a számlával egyforma jogszabályi feltételekkel tárolhatók.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Adatfeldolgozók és tevékenységeik

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az Adatkezelő minden személyes adatot az alábbi Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű felhő rendszereiben tárol, és minden tőle telhetőt elkövet, hogy azok adatkezeléséről releváns információval rendelkezzen.
A felhő rendszerekben tárolt munkapéldányokról az Adatkezelő alkalmanként biztonsági másolatot készít az Adatfeldolgozó telephelyén működő, csak a vezető és alkalmazott által hozzáférhető számítógépeken. A felhőn tárolt adatokat az Adatkezelő mobiltelefonokon is kezeli (pl. telefonszámok, mail címek), mivel a rendszer működéséből adódóan a telefonkészülék rendszeresen és automatikusan szinkronizálja saját adatait a felhőn található adatokkal. Mindazon az eszközön, amely a felhőn tárolt adatokkal ily módon kapcsolatban áll, kifejezetten erős jelszavakat használ, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét.

A felhő rendszert biztosító adatfeldolgozó:
Google LLC.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Részletes információk
Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolását végzi, a személyes adatok megismerésére nem jogosult.

A web hostingot biztosító adatfeldolgozó:
Evolutionet Kft.
7342 Mágocs, Széchenyi utca 75
Részletes információk
Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolását végzi, a személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Online tartalom kezelést biztosító adatfeldolgozó:
OKP Kft.
1142 Budapest, Szőnyi út 35b.
Részletes információk
Az Adatfeldolgozó a www.koltoztetestarolas.hu weboldal tartalom kezelő rendszerében tárolt személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkezik, alkalmanként az Adatkezelő kifejezett megbízásából kezeli azokat – ennek megfelelően az Adatkezelővel titoktartási szerződést kötött.

Könyvelést biztosító adatfeldolgozó:
Adó A Verzió 20002 Kft.
1113 Budapest, Ibrahim u 30-38. A. ép. 2. em. 3.
Részletes információk
Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Kézbesítést biztosító adatfeldolgozó:
Magyar Posta
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Részletes információk
Az adatfeldolgozó a személyes adatokat tartalmazó küldemények kézbesítését végzi, a személyes adatokat csak-e tekintetben kezeli és használja fel.

Adatbiztonsági intézkedések papír alapon kezelt adatoknál

A papír alapon kezelt adatok biztonságát az Adatkezelő úgy védi, hogy csak az arra jogosultak (cégvezető, alkalmazott) férjenek hozzá. Velük az Adatkezelő titoktartási szerződést kötött.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A cookie-k használata

Az Adatkezelő a www.koltoztetestarolas.hu weboldalon a látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a szolgáltató a látogató számítógépére, amely révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével rögzítik, hogy a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyen.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k és főbb jellemzőik:
• Munkamenet cookie: A látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
• Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
• Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
• Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
• Backed azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backed szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.
• Közösségi funkciók: A webhely különféle közösségi funkciókat tartalmaz, például Facebook lájk gombot és widgeteket, például megosztás gombot, valamint interaktív miniprogramokat. Ezek a funkciók hozzáférhetnek az Ön IP-címéhez és az Ön által a webhelyünkön felkeresett oldalak listájához, valamint a funkció helyes működését szolgáló cookie-t helyezhetnek el.
A közösségi funkciókat és widgeteket vagy egy külső fél, vagy közvetlenül a mi webhelyünk működteti. Az ilyen funkciókkal végzett tevékenységre az adott funkciót biztosító fél adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. Ha nem szeretné, hogy a szolgáltatók a fenti adatokat használják, állítsa át böngészőjét. A böngésző menüjében található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az adott böngészőben hogyan tilthatja le a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

● a tájékoztatáshoz való jog,
● az adatok helyesbítéséhez való jog,
● az adatok törléséhez való jog,
● az adatok zárolásához való jog,
● a hozzájárulás visszavonásához való jog,
● az elfeledtetéshez való jog,
● az adatkezelés korlátozásához való jog,
● az adathordozhatósághoz való jog,
● a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítá-sára is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelő törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

 

2018.05.25.

 

Surman Edina
adatvédelmi felelős